Privacyverklaring

CybersecureNow, handelsnaam van Enhance, gevestigd aan Tolnasingel 1, 2411 PV BODEGRAVEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
CybersecureNow verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam contactpersoon
E-mailadres contactpersoon (zakelijk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@auditnow.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
CybersecureNow verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van jouw betaling
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
CybersecureNow neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CybersecureNow) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
CybersecureNow bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens verstrekt ten behoeve van een aanvraag voor onze dienstverlening
1 jaar
Persoonsgegevens verstrekt ten behoeve van onze dienstverlening
5 jaar na stopzetting dienstverlening

Delen van persoonsgegevens met derden
CybersecureNow verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CybersecureNow blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
CybersecureNow gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CybersecureNow en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@complynow.eu (CybersecureNow is een samenwerking tussen ComplyNow en AuditNow, ook verbonden aan Enhance).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

CybersecureNow wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
CybersecureNow neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@complynow.eu.

In principe verwerkt CybersecureNow geen persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER), maar in het geval dat CybersecureNow toch een verwerking doet buiten dit gebied, voldoen de gebruikte verwerkers aan de vereisten van de AVG, bijvoorbeeld doordat zij gecertificeerd zijn met een Privacyshield.

Contactgegevens:
CybersecureNow
Tolnasingel 1
2411 PV BODEGRAVEN
(088) 600 14 00
https://cybersecurenow.eu
info@complynow.eu

Arthur van Drongelen is de Functionaris Gegevensbescherming van CybersecureNow.